NameUpdatedSize
- -
vic_0.1.0.tar.gz
181113813
 
vic_0.1.1.tar.gz
182029474
 
vic_0.3.0.tar.gz
217808150
 
vic_0.4.0.tar.gz
236978500
 
vic_0.5.0.tar.gz
256104240
 
vic_0.5.5.tar.gz
243485006
 
vic_0.6.0.tar.gz
239195757
 
vic_0.7.0.tar.gz
238869715
 
vic_0.8.0-rc1.tar.gz
240061748
 
vic_0.8.0-rc3.tar.gz
239918815
 
vic_0.8.0.tar.gz
241427448
 
vic_0.9.0.tar.gz
242110299
 
vic_1.1.0-rc2.tar.gz
245817666
 
vic_1.1.0-rc4.tar.gz
245824186
 
vic_1.1.0-rc5.tar.gz
245754075
 
vic_1.1.0.tar.gz
245761178
 
vic_1.1.1-rc1.tar.gz
243018786
 
vic_1.1.1-rc2.tar.gz
225230806